1991 Yılı Faaliyet Raporu

EMEL TÜRK KÜLTÜRÜNÜ ARAŞTIRMA VE TANITMA VAKFI Genel Kurulu Yüksek Huzuruna;

Sayın Kurucu Üyeler,

Vakfımızın beşinci faaliyet dönemini tamamlamanın ve sizlerle tekrar bir araya gelmenin hazzını ve sevincini taşıyarak ve geçen süre içinde aramızdan ayrılan kurucu üyelerimizi ve vatan şehitlerini rahmetle anarak, bir yıllık faaliyet raporumuzu, rapora bağlı olarak 1991 dönemine ait bilanço, gelir gider hesabımızı, keza 1992 faaliyet yılına ait bütçe teklifini tasviplerinize arz ediyoruz.

Sayın üyelerin önceden tetkiklerini yaparak, müzakerelere daha bilinçli olarak iştiraklerini sağlamak, böylece zaman tasarrufu eylemek ve salim karara varabilmeleri bakımından, mutadımız üzere, bu sene de raporlar ve hesapları gündem ile birlikte takdim ediyoruz.

Sayın üyeler,

1991 yılında da vakfımızın esas neşriyat organı olan EMEL dergisi, gecikmeli de olsa neşriyatına devam etmiştir.

Geçen takvim yılında derginin bir yıllık yani altı sayılı maliyeti evvelce öngörülen 17 milyon lirayı bir kat aşarak, 30.724.599 lirayı bulmuştur. Bu artışta, yıl içinde artan kağıt ve baskı masrafları ve posta gönderme giderlerine yansıyan zamlar kadar dergi tirajının artması da sebep olmuştur.

Keza, derginin Ankara’daki idarehanesinin (mülkiyeti vakfımıza ait) masrafları iki milyon lira tahmin edilmişken fiilen 4.300.000 lira olarak tahakkuk etmiştir. Cari yıl içinde gerek dergi gerekse yönetim masraflarının daha da artması düşünülebilir. Zira, 1992 yılı başından toplantı tarihine kadar geçen süre içinde fiilen yapılan masraflar bize bu kanaati vermiş bulunmaktadır. Faaliyet dönemi içinde , dergide çalışan ve onlara yardımcı olan hamiyetli vatandaşlarımızın sağladıkları abone ve benzeri gelirler, keza fahri olarak ifa ettikleri görevler sebebiyle, hepsine şükranlarımızı arz ederiz.

Ayrıca, bu yıl içinde, kurucu üye ve hemşehrilerimizden sayın Sabri Arıkan ve Edip Bekman beylerin maddi ve manevi destekleri ile Cafer Seydahmet beyin mevcudu tükenmiş olan NURLU KABİRLER isimli eseri yeniden bastırılmış ve bunların bir kısmı Kırım’a gönderilerek soydaşlarımızın istifadesine arz olunmuştur. Bir kısmı da Orta Asya’daki soydaşlarımıza gönderilecektir. Bu eserin dağıtımından sağlanacak bağışlarla, münhasıran. Mevcudu tükenmiş kitaplarımız ile Kırım tarihi ve kültürüne ilişkin çok lüzumlu telif ve tercüme eserlerin bastırılabilmesi için fon oluşturulmuş olacaktır. Bu itibarla, bu faaliyete olan her türlü katkıları için kendilerine şükran duygularımızı arz ederiz. Bu vesile ile bu kabil neşriyatımıza destek veren, kendilerini ortaya atarak abartmayan, mütevazı ve milliyetçi dostlarımızı şükranla anarız.

Sayın üyeler,

Yaşayan ve yaşamak zorunda olan her teşekkülün veya yapılması zorunlu her faaliyetin problemlerinin olması çok tabiidir.

Vakfımızın kuruluş sebebi olan ve otuzlu yıllardan beri bugüne kadar gerek Romanya’da gerekse Türkiye’de neşriyatına devam eden Kırım Türklerinin İstiklal ve hürriyet davalarında ağırlığını ispat etmiş olan ve dış Türkler camiasında hayatiyetini uzun zaman devam ettirebilen tek dergi olan EMEL dergimizin de bazı sancıları vardır. Dergimiz, bu güne kadar, kurucusu olan zat da dahil olmak üzere hiçbir şahsın veya grubun veya kuruluşun emri ve tesiri altında olmadan, hiçbir fikrin ve teşebbüsün ipoteği altına girmeden Kırım İstiklal davasını, Kırım Türkünün hürriyet mücadelesini, Türklük şuuru ve büyük muallim merhum Gaspıralı’nın “Dilde, fikirde, işte birlik” şiarı çizgisinde ve büyük Türk dünyası içindeki yerini bilerek devam ettirmiş, bu ölçüler içinde Kırım Türklüğü ile ilgili bütün meseleleri ele alarak incelemiş ve yaymıştır. Bilinen ciddiyeti de buradan doğmaktadır.

Dergimizin, arz olunan bu prensipler çizgisinde devam edip etmeme hususunu ve buna müteferri konuları, vakfımızın en yüze organı olan Siz, kurucu meclis üyeleri, karara bağlayacaksınız.

Sayın üyeler,

Geçen umumi heyetinizin ittifakla aldığı kararına uygun olarak Vakfımızın isminin ve buna bağlı olarak bazı tüzük maddelerinde yapılması istenilen değişiklikler için, mahkemeye başvurulmuş ve talebimiz doğrultusunda karar alınmıştır. Ancak, teftiş organı olan Vakıflar Genel Müdürlüğünün, bu değişikliğin umumi heyette değil, noter senedi ile yapılması gerektiğini ileri sürerek sadece usul bakımından temyiz etmiş olması sebebiyle tescil kararı kesinleşmemiştir. Temyiz mahkemesinden sadır olacak karara göre, gereği, yeni mütevelli heyetince yerine getirilecektir.

Sayın üyeler,

Umumi heyete teşrifinizde müşahade eğleyeceğiniz üzere, vakfımız kuruluşundan beri,kurucu üyelerden birinin küçük iş yerinde gayet zor şartlarla faaliyetini sürdürmektedir. Oysa ki, vakıf, kendi merkezi ihtiyacı için Şehremininde edindiği yeri, sırf Kırımlı genç dernekçilere kolaylık olsun diye tahsis etmiş ve bu bina ile intikal, bina vergilerine ve lüzumlu masraflarını karşılamak için çok cüzi bir kira kontratı yapmıştır. Vakıf merkezinin tüm masrafları, tamir ve vergileri vakıfça yapıldığı halde, dernek, bir yıldan beri kontratın yapıldığından bu tarafa tek lira ödememiştir. Bu husus, vergi kanunlarına aykırı olduğu kadar, teftiş makamı Vakıflar Genel Müdürlüğünün prensiplerine de aykırıdır. Dernekçilerin işbu tutumu bize ters gelmektedir. Kaldı ki, vakfa bağışlanan eşya ve kitapların yerleştirilmesi için bu yere şiddetle ihtiyaç vardır. Bu itibarla, vakfımızın merkezinin, idareten bulunduğu yerden kendi binasına nakli şarttır. Merkezi Ankara’da bulunan derneğin, bu talebimizi anlayışla karşılayacağını ve ihtilaf çıkarmayacağını ümit ettiğimizi muhterem kararlarınıza arz ederiz.

Geçen umumi heyette de arz ettiğimiz üzere Kırım’daki soydaşlarımızın kültürel, sosyal ihtiyaçları ve Türkiye ile olan irtibatlarının çoğalması için yapılan her harekete ve her olumlu fikre destek vermeğe amade olduğumuzu arz etmiştik. Ancak, sorunlar o kadar çoktur ki, bunlar üzerinde fikir üretmek, çare teklif etmek veya gerekli tartışmaları başlatmak hiçbir şahsız veya gurubun veya teşekkülün tekelinde olmamalıdır. Müşaverenin, daima en iyiyi ve doğruyu ortaya çıkaracağına ve bu hususlarda da EMEL dergisinin sahifelerinin olumlu fikirlere, yeni düzenlemelere açık tutulması gerektiği inancında olduğumuzu bilvesile arz ederiz.

Sayın üyeler,

Yeni faaliyet dönemi için teklif ettiğimiz bütçe tasarısını, maddeler arasında münakale , acil ihtiyaçlar için gerekli tahsislerin yapılması ve masrafların gelirlerle mütenasip tutularak yürütülmesi yetkisi ile kabulünü oylarınıza arz ederiz.

Kuruluş resmi senedine göre, her iki yılda bir yapılması gerekli mütevelli ve murakıp heyet seçimleri bu umumi heyet toplantısında yapılacaktır. Vakfımızın bugüne kadarki tatbikatında mütevelli heyetin 9 kişi olarak tespitinde pratik fayda görülmediğini fikir olarak arz ederiz.

Umumi heyetinizin, daha aktif ve müessir hareket edebilecek yeni bir mütevelli heyeti oluşturacağı ümit ve düşüncesi ile bir yıllık faaliyet devresi ile ilgili olarak kurullarımızın ibrasına karar verilmesini ;

Gerek kurucu üyelerimizden gerekse Kırımlı soydaşlarımızdan, gerekse gönül ve ideal birliği içinde olduğumuz dostlarımızdan devam edegelen maddi ve manevi desteklerini esirgememelerini dileyerek, hepinize, teşekkür ve saygılarımızı arz ederiz.

Mütevelli Heyet Başkanı
Av. Nurettin Mahir Altuğ

Giderler 1992 yılı bütçe teklifi Gelirler

Yayın giderleri 50.000.000 TL Faiz gelirleri 20.000.000

Vergiler 12.000.000 TL Yayın gelirleri 10.000.000

Yönetim giderleri 12.000.000 TL Bağışlar 50.000.000

Konferans ve eğitim 80.000.000 80.000.000