Yeni Kitaplar

Hazırlayan : Özgür KARAHAN

EMIGRAREA TURCILOR ȘI TĂTARILOR DIN ROMÂNIA ÎN TURCIA ÎNTRE CELE DOUĂ RĂZBOAIE MONDIALE

[Dünya Savaşları Arasında Türk ve Tatarların Romanya’dan Türkiye’ye Göçü]

Dr. Metin Omer

Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2020.

ISBN: 978-606-537-486-7

428 sf. 14,5 x 20,5 cm

 

Köstence Ovidius Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalışan Dr. Metin Omer’in yeni kitabı Romanya’da basıldı. Hacettepe Üniversitesinde hazırladığı “Romanya’daki Türk-Tatar Toplumu ve Türkiye’ye Göçleri” adlı doktora tezine dayanan Romence kitabın önsözü Prof. Dr. Hakan Kırımlı tarafından kaleme alınmış. Kırımlı kitapta şu ifadeleri kullanıyor:  

“Önemine rağmen, Romanya’dan Türkiye’ye göç, iki ülkeden uzmanlar tarafından hak ettiği düzeyde ve derinlikte analiz edilmemiştir. Elinizdeki kitap bir istisnadır. Metin Ömer’in iki Dünya Savaşı arasında Romanya’dan Türkiye’ye göç etmeye odaklanan çalışması, sahada benzersiz bir bilimsel yaklaşımdır. Yazar, Romanya ve Türk arşivlerinden ve diğer kaynaklardan gelen belgeleri dengeli bir şekilde kullandı. Araştırma yeteneğinin yanı sıra fenomene farklı konumlardan “içeriden ve dışarıdan” bakabilmesi ve anlayabilmesi, işe değer katmaktadır. Eser, içeriği ile sadece Romanya-Türkiye ilişkilerinin anlaşılmasına değil, aynı zamanda Balkanlar’daki Türkler, Kırım Tatarları ve Gagauzların yerel tarihine de katkı sağlıyor.”

Çok sayıda Dobruca göçmeni Kırım Tatarının yaşadığı Türkiye’de de bu kitabın basılmasını dileriz.

 “Bülbüller Ötmegen Dağlarda” (Bülbüllerin Ötmediği Dağlarda) ve “Bir Zadekan Ailenin Acı Taliyi” (Bir Zadegan Ailesinin Acı Talihi) adlı kitaplarını anlattı.

 

Kırım Türkleri’nin Esaret Türküleri

Prof. Dr. Abdurrahman Güzel 

Akçağ Yayınları, Ankara, 2020.

ISBN: 9786053425625

247 sf. 16 x 23,5 cm

Yüzyıldan 20. Yüzyıla uzanan süreçte Türk fikir hayatına, günümüzdeki Türk Cumhuriyetleri ve Kırım coğrafyasında yetişen isimlerin sağladığı katkılar üzerine birçok çalışma ve değerlendirme yapılmıştır. Bu çalışmalar genellikle Türk milliyetçiliğinin kökeni ile Türk milliyetçiliğinin sistemleşmesi sürecini mercek altına almaktadır. Burak Atmaca, bu çalışmasında Çarlık Rusya’sının yıkılıp Sovyet Devrimi’nin gerçekleşmesi esnasında Türkiye’ye iltica eden Türk muhaceretinin fikri mücadelesini ele almaktadır. Bu mücadelenin alanı muhaceretin 1923-1934 yılları arası Türkiye’de yayınladıkları dergilerdir. Atmaca, bu yayın faaliyetleri üzerinden Türk fikir tarihimizin bir dönemine ışık tutmaktadır. İncelediği dergiler arasında ‘Yeni Kafkasya’, ‘Azerî Türk’, ‘Yeşil Yaprak’, ‘Odlu Yurt’, ‘Bildiriş’, ‘Azerbaycan Yurt Bilgisi’, ‘Kırım Mecmuası’ ve ‘Yeni Türkistan’ bulunmaktadır. Atmaca sırasıyla Türkiye’ye iltica eden fikir adamlarının Bolşevik devrimine olan yaklaşımlarını, Türk devrimine yönelttikleri yorumları incelemektedir. Muhaceretin Harf İnkılabı ve Pantürkizm – Panturanizm tartışmalarına bakış açılarını sermesi bakımından ayrıcalıklıdır. Titizlikle hazırlanan bu çalışma Türk düşünce tarihi ve Türk devrim tarihi literatürüne katkı sağlayacaktır. Eserde, olumsuz tiplerin bu üç anlatı türündeki serüvenini inceleyerek kötülüğün değişen-değişmeyen yönlerini ustaca sunuyor. (Tanıtım bülteninden)

Cengiz Dağcı’nın Eserlerinde Kırım Türk Halk Edebiyatı

-Metinlerarasılık Kuramına Göre-

Dr. Orhan Fatih KUŞDEMİR

Gece Kitaplığı,  Ankara, 2020.

ISBN: 9786257912501

363 sf. 13,5 x 21 cm

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalında doktora mezuniyet tezi olarak hazırlanmış çalışma Orhan Fatih Kuşdemir tarafından kitaplaştırılarak neşredilmiş.

“Dağcı’nın eserlerinde metnin temel anlatım malzemesini Kırım Türkleri oluşturduğu için metin, Kırım Türklerine ait sözlü kültür unsurlarıyla yoğrulmuştur. Dağcı’da metnin temel yapısı bazen hayatın farklı yönlerine bazen de hayatın toplumsal, kültürel ve tarihi akışına dair bilgiler verir. Cengiz Dağcı eserlerinin konusunu günlük olaylar, çocukluk ve gençlik anıları, tarih ve halk anlatılarından almıştır. Dağcı’nın eserlerinde (roman, hikâye, hatıra) halk edebiyatının büyük tesiri vardır. Çalışmamızda, bu eserlerdeki sözlü kültür kaynaklı unsurları Metinlerarası ilişkiler bağlamında değerlendirilmiştir. Eserde, “Metinlerarası İlişkiler Kuramı”, “Cengiz Dağcı’nın Hayatı ve Sözlü Kültür Unsurlarından Yararlandığı Eserleri” ve “Cengiz Dağcı’nın Eserlerinde Sözlü Kültür Unsurları” başlıklarında elde edilen bulgular “Sonuç” kısmında genel bir değerlendirmeyle yorumlanmıştır.”

Ukrayna Krizi’nde Rusya: Büyük Güç Politikası ve Saldırgan Realist Dinamikler

Eray ALIM

Nobel Bilimsel Eserler

İstanbul, 2020

ISBN: 9786257126090

256 sf. 16 x 23,5 cm.

Bu kitapta, Rusya merkezli olarak Ukrayna Krizi’nin bir incelemesi gerçekleştirilmiştir. Rusya’nın kriz sürecinde izlediği politikayı açıklarken bölgesel düzlemde büyük güç siyasetinin özgül niteliklerine ilişkin kavramsal/kuramsal bir çerçevenin gerekli olduğu düşünülmüştür. Bölgesel güvenlik ya da yakın coğrafya hassasiyeti bağlamında büyük güçlerin nasıl bir davranış paternine sahip oldukları açıklanırken Saldırgan Realist teorinin temel varsayımlarından yararlanılmıştır. Süreç takibi yönteminden istifade edilerek Rusya’nın Ukrayna Krizi sırasındaki politikası iki bölümde incelenmiştir. İlk olarak Ukrayna Krizi, Ukrayna içinde yaşanan toplumsal ve siyasal gerginlikler bağlamında ele alınmıştır. Burada sunulan tartışmalarla krizin çıkış sürecinin açıklanmasına çalışılmıştır. Rusya’nın Kırım’ı ilhak etmesi ve Ukrayna’nın doğusunda ortaya çıkan silahlı ayrılıkçı hareketlenmeyi desteklemesi ise krizin ikinci evresinde ele alınan konular olmuştur.

Türkiye’de uluslararası ilişkiler alanında Ukrayna Krizi’ne yeterince ağırlık verilmediği bir gerçektir. 2013’te başlayan bu krize, yaşanan gelişmelerin sıcaklığıyla ilk anda ilgili gösterilmişse de ilerleyen zamanla birlikte bu ilgi giderek azalmıştır. Bunda, Ukrayna Krizi’nin donmuş bir sorun olma yolunda ilerlemesi önemli bir nedendir. Nitekim bunun farkındalığıyla bu kitapta, krizin 2014-2016 yılları arasındaki yoğun dönemi ön plandadır. Her şeye rağmen Ukrayna Krizi, Avrupa, Karadeniz ve Kafkasya gibi bölgeleri direkt ya da doğrudan etkileyen bir jeopolitik gerginlik olarak geri plana düşmemesi gereken bir hadisedir. Bu hadisenin öneminden hareketle bu kitap, aktüel-politik ve teorik bakış açılarını harmanlayarak Ukrayna Krizi’ne ilgi duyan okuyuculara kapsamlı bir perspektif sunmayı amaçlamaktadır. (Tanıtım Bülteninden)

Qırım ve Qırımtatar Halqınıñ Tarihı

Gülnara Bekirova, Bekir Ablayev, Sergiy Gromenko, Andriy Ivanets, Yuliya Tışçenko

Kyiv, 2020

ISBN: 9786177652518

200 sf.

Ukrayna’nın Kyiv kentinde bulunan Kırım Ailesi Kültür Merkezi tarafından hazırlanan ilk Kırım Tatarca Qırım Tarihi (Kırım Tarihi) ders kitabı Kırım Tatar ve Ukrain tarihçilerin kaleminden yayınlandı.

Kitapta Kırım’ın tarihi ilkçağlardaki ilk insan yerleşimlerinden başlayarak son Rus işgaline kadar bütün tarihî devirleri kapsayacak şekilde ele alınmış. 11 bölümden oluşan eser çok sayıda renkli fotoğraf ve görsel kullanılarak çocuklar ve gençlerin ilgi ile takip edebileceği bir yapıda kurgulanmış. 

Elbette bu keyifli tarih kitabı Kırım tarihini ana dilinde okumak isteyen tüm yetişkinlere ve konuya ilgi duyan herkese de hitap ediyor.

Ankara’daki Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Merkezi’nden bağış usulü ile temin edilebilecek olan kitabın gelirleri, Rus işgali altındaki Kırım’daki çocukların eğitimine harcanacak.

Emel Dergisi 273, Ekim-Kasım-Aralık 2020

TAVSİYELER

RUSYA ESARETİNDEN KURTULAN NARİMAN CELAL TÜRKİYE ÜZERİNDEN KIYİV’E ULAŞAN EŞİ VE ÇOCUKLARINA KAVUŞTU.

Rusya Esaretinden Ukrayna-Rusya Arasında Gerçekleşen Esir Takası ile Kurtulan KTMM Başkan Yardımcısı Narıman CELAL’in eşi …