1987 Yılı Faaliyet Raporu

EMEL Türk  Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Genel Kurulu Yüksek Huzuruna,
 
Merhum İbrahim Otar’ın ortaya attığı fikirler ve merhum Yusuf Uralgiray’ın desteğiyle senedimizde yazılı ulvî maksatlar için kurulan vakfımızın bu ilk genel kurulunda bir arada bulunmanın hazzını taşıyoruz.
 
Bugün aramızda bulunmayan, İbrahim Otar,Yusuf Uralgiray ve geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz kurucu üye Fahrettin Toksavul’u rahmetle anıyoruz.
 
Vakfımız hukukî formalitelerin 1987 yılı zarfında tamamlanmasıyla resmen kurulmuş ve kuruluşundan bugüne kadarki kısa süre içerisinde esaslı bir faaliyete geçememiştir. Ancak ileriye dönük bazı mühim konularda adımlar atılmıştır. Vakfımız tarafından tesis edilecek kütüphanenin nüvesini teşkil eden, Kırım Türklerinin dünü,bugünü ve yarınıyla yakından ilgilenen kıymetli hemşehrilerimizden vakfımıza intikal etmiş bulunan kitapların fişlenmesine başlanılmıştır. Şimdiki mevcuduyla bile Kırım konusunda bir ihtisas kütüphanesi sayılabilecek kütüphanemizin,sizin ve diğer hamiyetli vatandaşlarımızın katkılarıyla, vakfımızın her sahada inkişafı doğrultusunda, başvurulması zarurî bir kütüphane olması hedefimizdir.
Geçmiş devreye ait hesabı yüksek tetkikinize arz ediyoruz. Burada görüleceği üzere bu sene zarfında 952.603 TL faiz geliri olmuş ve 201.415 TL. Masraf yapılmıştır. Bu suretle 1987 yılındaki net gelirimiz 751.188 liradır. Henüz vergiden muaf olmadığımız için bu gelirden kurumlar vergisi ile fonlar ödemek mecburiyetinde olduğumuzu arz ederiz.
Nakden 500.000 TL tahsiste bulunan sayın Faize Bekman’a, hem nakdî tahsiste bulunan hem de vasiyetnamesinde bütün menkul ve gayri menkulünü EMEL Türk  Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfına bağışlayan Safiye Nezetli’ye, kitap tahsis eden Aziz Bozgöz ve Arslan Şinkiyeviç’e, masa tahsis eden Selim Taygan’a teşekkürlerimizi sunar,tahsislerin devamını dileriz.
 
Şu hususu da şükranla arzetmemize müsaadenizi rica ederiz.
 
Polonyalılar, I. ve II. Dünya Savaşları arasındaki Polonya ordusu ve teçhizatı hakkında bir müze kurmaktadırlar. Malûmları olduğu üzere, yüzlerce seneden beri mühim bir miktarda Türk Polonya’ya yerleşmişti. Bunların ayrı süvari birlikleri vardı. Kurulacak müzede bunlara da yer verileceğinden, üyelerimizden Sabri Arıkan’ın finanse etmesi sureti ile gene üyelerimizden Murat Yakuboğlu’nun gayreti ile bu birliklerin tuğlu(munçuk) alemlerinden yaptırılmış ve kendileri bunu Türklüğün tanıtılması hizmetine bir katkı olarak vakfımız adına gönderilmesine müsaade etmişlerdir. Huzurunuzda kendilerine teşekkürü borç biliriz. Vakfımız 1987 yılı Aralık ayında Vakıflar haftası kutlamalarına katılmış ve toplantıda vakfımız başkan yardımcısı tarafından temsil edilmiştir.
 
 
Sayın üyeler,
 
Müteşebbis mütevelli heyetimiz,uzun senelerden beri Türk kültürünün araştırılmasında ve tanıtılmasında büyük hizmetleri olan EMEL dergisinin vakfımızca yayınlanmasını uygun bulmaktadır. Bu sebeple hem EMEL’in daha iyi şartlarda yayınlanması,hem de Ankara’da diğer vakıf faaliyetlerimizin en iyi şekilde yürütülmesi gayesiyle Ankara’da bir şube açılması ve yer temin edilmesini muafık bulmaktayız.
 
Sayın üyeler,
 
Yukarıda arzettiğimiz duruma göre hazırladığımız 1988 yılı bütçesini yüksek mütalâa ve tasvibinize arz ederiz?
Yeni seçeceğiniz mütevelli heyetine;
 
1. Fasıllar arasında münakale yapma,
2.Gelirler ve tahsisli tahsilat daha fazla olduğu takdirde ödemelerin de  o nisbette arttırma
3. Zaruret gördüğü takdirde bag milyon liraya kadar borçlanma ve bundan ödemede bulunma
4. Satın alma ve bağışlanma yolları ile gayri menkul edinme
hususlarında tam yetki verilmesini rica eder,başarılar dileriz.
 
Saygılarımızla,