Emel Dergisi Hakkındaki Akademik Çalışmalar

Türkiye üniversitelerinde Emel Dergisi hakkında hazırlanmış akademik tezler.

Cafer Seydahmet Kırımer’in Emel Mecmuası’ndaki Yazıları (1930-1939)
Yazar: Ayşe Bihter KÜÇÜKERDEM
Danışman: Prof. Dr. Ahmet KANLIDERE
Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Tarihi Anabilim Dalı / Genel Türk Tarihi Bilim Dalı
Konu: Tarih
Yüksek Lisans, Türkçe, 2017, 330 s.
Kırım Tatarlarının siyasî ve fikrî önderlerinden Cafer Seydahmet Kırımer (1889–1960) yaşadığı dönemin siyasî hayatında etkili olduğu kadar basın-yayın hayatında da önemli izler bırakmıştır. 1917 yılındaki Kırım Halk Cumhuriyeti’nin ilânına ve bağımsızlık savaşına bizzat katılmış olan Kırımer çeşitli dergi ve gazetelerde yazdığı yazılarıyla hem o dönem içerisindeki Kırım Tatarlarını hem de Kırım dışındaki kamuoyunu aydınlatmaya çalışmıştır. Cafer Seydahmet Kırımer’in yazılarının yayımlandığı önemli dergilerden biri de 1930 yılından itibaren Romanya’da Arap harfleriyle Türkçe olarak yayınlanan Emel Mecmuası’dır. Kırım Tatarlarının istiklâl mücadelesini kamuoyuna duyurmak açısından oldukça önemli olan bu mecmuanın en etkili yazarlarından biri Cafer Seydahmet Kırımer’dir. Her ne kadar Emel dergisi ve Kırımer hakkında bazı çalışmalar yapılmışsa da, onun söz konusu dönemde yazdıkları hakkıyla incelenip ortaya konulmamıştır. Dolayısıyla, bu çalışmada Cafer Seydahmet Kırımer’in 1930-39 yılları arasında Emel Mecmuası’nda yayımlanan yazılarının transkripsiyonu ve değerlendirmesi yapıldı. Bu suretle, Cafer Seydahmet Kırımer’in bu yazıları gün yüzüne çıkarılarak, yazarın bu dönemdeki faaliyetleri ve fikirleri ayrıntılı bir şekilde tespit edilmeye çalışıldı.

Emel Mecmuası’nda halk kültürü unsurları / Folk culture elements in the Magazines Emel

Yazar:GÜLDEN ÜNLÜ
Danışman: PROF. DR. MEHMET NACİ ÖNAL
Yer Bilgisi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Konu:Halk Bilimi (Folklor) = Folklore ; Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature
Dizin:Kırım = Crimean ; Kırım Türkleri = Crimean Turks ; Kırım edebiyatı = Crimean literature ; Türk folkloru = Turkish folklore ; Türk halk edebiyatı = Turkish public literature

Yüksek Lisans, Türkçe, 2016, 429 s.

Bu çalışmada Emel Mecmuası’nın tüm nüshaları incelenerek, nüshalardaki halk kültürüne ait bilgiler eklektik yöntemle ele alınmıştır. Dört bölümden oluşan çalışmada, öncelikle geçiş dönemi (doğum-evlenme-ölüm) âdetleri ve aile hayatı; ikinci bölümde dini bayramlar, mevsim bayramları, kurultay ve şölenler; üçüncü bölümde; halk bilgeliği, halk inançları ve öğretileri incelenmiştir. Son bölüm ise halk edebiyatı ürünlerine ayrılmıştır.Çalışma boyunca, başta Emel Mecmuası’nın tüm sayıları olmak üzere, halk kültürüne ait kaynak eserlerden faydalanılmıştır. Emel Mecmuası’nda tarihî, siyasî, fikrî ve edebî yazıların yanında, ulaşılan toplum hafızasında kültürün canlanması ve kalıcı olması amacıyla, halk kültürüyle ilgili incelemelere de sıkça yer verilmiştir.

 

The crimean Tatar National Movement in the publications of inner and outer diaspora: Lenin Bayragi, Emel and Dergi
Dahili ve harici diasporanın yayınlarında Kırım Tatar Milli Hareketi: Lenin Bayragı, Emel ve Dergi

Yazar:ALTER KAHRAMAN
Danışman: DOÇ. DR. AYŞEGÜL AYDINGÜN
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü
Konu:Tarih = History
Dizin:Diaspora = Diaspora ; Dış Türkler = Turkish diaspora ; Emel dergisi = Emel magazine ; Kolektif bellek = Collective memory ; Kırım = Crimean ; Kırım Tatarları = Crimean Tatars ; Kırım Türkleri = Crimean Turks ; Lenin Bayrağı gazetesi = Lenin Bayragı newspaper ; Sovyetler Birliği = Soviet Union ; Sürgün = Exile

İngilizce Yüksek Lisans Tezi. 2014, 208 sf.

Bu tezde Kırım Tatarlarının Anavatan Kırım’a dönebilmek için Sovyetler Birliği’ne karşı verdikleri mücadele Kırım Tatar Milli Hareketi’nin farklı ülkelerde çıkardığı yayınlar üzerinden incelenecektir (Özbekistan’da Lenin Bayragı, Türkiye’de Emel ve Almanya’da Dergi). Tez iki kısımdan oluşmaktadır: Kırım Tatar Milli Hareketi’nin tarihi gelişimi ve Kırım Tatarlarının sürgünde Kırım Tatarca çıkardıkları yegane gazete olan Lenin Bayragı üzerine yapılan belge araştırması ve mülakatların değerlendirilmesi. Araştırma süresince ortaya çıkan kolektif hafıza, travma, anavatan, diaspora gibi kavramlar sürgündeki Kırım Tatarlarının Kırım ile kurdukları ilişkinin açıklanmasında yararlanılabilecek uygun araçlar olarak değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kırım Tatar Milli Hareketi, Lenin Bayrağı, Kolektif Hafıza, Sürgün, Emel

 

Perception of homeland among Crimean Tatar diaspora living in Turkey as reflected on the diaspora journal Emel / Kırım Tatarlarının diyaspora dergisi Emel’de Türkiye’deki Kırım Tatarlarının anavatan algısı

Yazar:FEYZA TOPRAK
Danışman: DOÇ. DR. AYŞEGÜL AYDINGÜN
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Avrasya Çalışmaları Anabilim Dalı
Konu:Sosyoloji = Sociology

Yüksek Lisans, İngilizce, 2013, 152 s.

Bu çalışma Türkiye’de yaşayan Kırım Tatarları’nın diaspora dergisi Emel?i inceleyerek diaspora eliti tarafından yazılan ve yayınlanan makale ve şiirleri temel alarak yıllar içinde değişen anavatan söylemine odaklanmaktadır. Çalışmanın çerçevesini oluşturan tarihi dönem, Emel?in Türkiye de ilk defa yayınlandığı tarih olan 1960 yılından başlatılmakta, derginin kendisine atfedilen görevi tamamlandığı düşünülen bir döneme karşılık gelen 1994 yılına kadar sürdürülmektedir. Çalışma aynı zamanda otuz dört yıl içerisinde diaspora elitinin anavatan kavramı ve buna bağlı milli duyguları mobilize ederek gerçekleştirdiği ulusal kimlik inşası sürecini incelemektedir. Çalışmada, son olarak, Emel dergisinde (Türk kimliğinden) bağımsız bir ulusal kimlik oluşturmada kullanılan diğer söylem alanlarına da odaklanılmaktadır. Ulus aşırı kimliğin tekrar inşası için kullanılan söylem devamlılıklarının ve kesintilerinin belirlenmesi ise analizin önemli bir parçasını teşkil etmektedir. Bununla birlikte çalışma, “kimlik farkındalığının” otuz dört yılda diaspora milliyetçiliğine dönüşüme hikayesini çözümlemektedir.

 

Bir tarih kaynağı olarak Emel Dergisi / As a history research Journal Emel

Yazar: NESLİHAN ADIGÜZEL
Danışman: Y.DOÇ.DR. FAHRİ SAKAL
Yer Bilgisi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı
Konu:Tarih = History
Yüksek Lisans, Türkçe, 2007, 193 s.

Bu çalışmamızda Emel dergisinin tarihi değerini ortaya koymaya çalıştık. Tarihi bir kaynak olarak kullanılırken daha çok hangi konularda akademisyenlere yardım edebileceğini tespit etmeyi amaçladık. Kapsadığı makalelerin konularını belirleyerek, bir sınıflandırma yaptık ve söyle bir sonuca vardık: Emel dergisinden kaynak olarak faydalanmak isteyenler, konularına göre tespit edip sınıflandırdığımız makalelerde, Rus esiri olmuş Türk memleketlerinde yabancı hakimiyetlerin ve özellikle de komünist Rus ve Çin idarecilerin sömürülerini, işkencelerini ve imha politikalarını göreceklerdir.

 

Kırım Tatarlarının Emel dergisindeki siyasi ve kültürel faaliyetlerinin incelenmesi (1930-1998) / The cultural and politicay activities of Kırım Tatars on Emel (1930-1998)

Yazar:MERYEM ÖZER
Danışman: Y.DOÇ.DR. NESRİN KARAGÜR
Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Tarihi Anabilim Dalı / Genel Türk Tarihi Bilim Dalı
Konu:Tarih = History
Dizin:Dergiler = Magazines ; Emel dergisi = Emel magazine ; Kültürel etkinlikler = Cultural activities ; Siyasi faaliyetler = Political activities ; Türkler = Turks
Yüksek Lisans, Türkçe, 2003, 221 s.

1917 yılında başlamış olan Kırım-Tatar Türkleri’nin kurtuluş mücadelesini 15. sayısından itibaren üstlenen Emel, Müstecip Ülküsal ve on arkadaşı tarafından 1 Ocak 1930 tarihinde Dobruca’nın Hacıoğlu Pazarcık şehrinde yayımlanmaya başlar. Emel, II. Dünya Savaşı’nın Romanya’ya sıçraması nedeniyle 1940 yılında yayımına ara vermek zorunda kalır. Kasım 1960 tarihinde önce Ankara, 12. sayıdan itibaren de (Kasım 1962) İstanbul’da 2. yayın hayatına atılır. Dergide Kırım-Tatar Türkleri’nin siyasî, sosyal ve kültürel sorunları her yönüyle irdelenir. Derginin amacı başta Kırım-Tatar Türkleri’nin kurtuluş mücadelesini bütün dünyaya duyurmak yanında, esaret altındaki diğer Türk topluluklarının da bağımsızlığını desteklemektir. 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra, önceki yıllarda göçe zorlanan çok sayıda Kırım-Tatar Türkünün vatanlarına dönmelerini ve millet olarak varlıklarını sürdürmeleri konusunda büyük çaba harcar, Aynca Kırım-Tatar Türkleri’nin kültür, sanat ve edebîyat ürünlerine de sayfalarında yer vererek onları gelecek nesillere tanıtır.

Emel Dergisinin Fihristi

Altınışık, Ülkü – Solmaz, Şefika:Ankara. 1994. 149 s. Gazi Üniversitesi (L.)

Emel Dergisi Bibliyografyası.

Eren, Nalan : Ankara 1986.Gazi Ü.Eğitim Fak.Tarih Ana Bilim Dalı (L)