Başyazı

Yürekleri Kırım sevgisiyle dopdolu, Kırım’ın birgün mutlaka hürriyetine kavuşacağına inanmış bir grup idealist tarafından 1 Ocak 1930 tarihinde, o zaman Romanya, bugün Bulgaristan sınırlarında kalan Hacıoğlu Pazarcık kasabasında neşredilmeye başlayan EMEL, 11 yılı Romanya’da, 28 yılı Türkiye’de olmak üzere 39 yıllık bir yayın hayatına sahiptir. Bu 39 yıl süresince EMEL’in yayınlanmasına hizmet edenler değişmekle birlikte onun neşrine sebep olan fikir, zihniyet ve emel asla değişmemiştir. EMEL, Kırım Türklerinin Millî Davası’nda üzerine almış olduğu ağır, ağır olduğu kadar şerefli bir tarihî görevi yıllardır en iyi şekilde yerine getirebilme gayreti içerisinde olmuştur.
 
İçinde bulunduğumuz yüzyılın giderek artan ekonomik zorluklarına rağmen EMEL’i çıkaranların 39 yıl gibi insan ömrü için uzun sayılabilen bir süre bu yayına sürdürmeleri ve EMEL meyanında millî davamız için büyük maddî ve manevi fedakarlıklarda bulunmaları şüphesiz her türlü takdirin üzerindedir.
 
Kırım’ın Çarlık Rusyası’nın ardından Bolşevik işgaline uğramasının akabinde ve nihayet bir insanlık suçu olan 18 Mayıs 1944 sürgün faciasından sonra, gerek Sovyetler Birliği’nde gerekse Hür Dünya’da Kırım Millî Mücadelesi uzun yıllar sınırlı sayıda idealist insan tarafından yürütülmüş. Kadere ve müstevliye boyun eğmeyen, köleliği ye aşağılanmayı kendine ve mensubu olduğu Türk Milletine yakıştırmayan tam bir millî şuura sahip ve onun gereklerini yerine getiren bu emelcilere son yıllarda artan aktif elemanların katılması ve kitle desteğinin sağlanması Kırım Millî Davası’nda önemli sayılabilecek müsbet gelişmelerin olmasına yol açtığı bir gerçektir. Daha dün hayal olanlar bugün gerçektir. Bugün hayal olan şeylerin yarın gerçeğe dönüşmesi içten bile değildir. Yeter ki yürekten inanılsın, yeter ki büyük fikir adamımız İsmail Gaspıralı’nın “Dilde, Fikirde, İşte Birlik” şiarına uygun olarak çalışılsın, milli şayanımızın gerekleri yerine getirilsin.
 
Kırım Türkleri’nin 1500 yıllık tarihî vatanı olan Kırım’ın, Kırım Türkleri için millî bir geleceği olabilmesi içip, tarihinin, millî ve manevî varlığının kültürünün, millî gelenek ve göreneklerinin, edebiyatının, sanatının ve folklorünün araştırılması, muhafaza edilmesi, tanıtılması ve gelecek nesillere intikal ettirilmesinin şart olduğu apaçık ortadadır. Keza bunların yapılabilmesi ve yapılan hizmetlerin kalıcı ve millî davamıza faydalı hale gelmesinde ferdî çabaların yeterli olmadığı da bir gerçektir. Bu gerçeklerin ışığında hareket edenler tarafından 1986 yılı sonlarında kurulan ve 1987 yılı içerisinde resmen faaliyetine başlayan Emel Türk Kültürü Araştırma ve Tanıtma Vakfının resmî senedinin 3. maddesi vakfın gayesini şöyle belirtmektedir:
 
A) Dünya Türklerinin kültürü, medeniyeti, tarihi, dili, edebiyatı, gelenek, sanat ve folkloru konularında ilmî araştırmalar yapmak, yaptırmak, bunları teşvik etmek, yaymak ve tanıtmak.
 
B) Bu konularda kitap, dergi ve diğer her vasıta ile yayında bulunmak.
 
C) Kitaplıklar, müze ve benzeri tesisler kurmak ve bunları işletmek.
 
D) Vakfın amaçlarına uygun faaliyette bulunan dernek ve kuruluşlarla, yayınlara yardımda bulunmak, destek olmak.
 
E) Seminerler, konferanslar, kongre ve sair toplantılar tertip etmek ve bunlara iştirak ve iltihak etmek.
 
Anılan amaçlarla yalnızca 5 milyon lira sermaye ile kurulan EMEL vakfının varlığı 50 milyon lirayı aşmıştır ve Ankara’da bir daireye sahip bulunmaktadır. Ancak arzu edilen gayelere ulaşmak için daha güçlü olmak, böyle ulvî faaliyetleri desteklemek ve geniş kitlelerin desteğini sağlamak gerekir Eğer hür dünyada ve muhacerette yaşayan Kırım Türkleri, Sovyetler Birliğimdeki hemşerileri gibi topyekûn Kırım sevdalısı olurlarsa, tarihlerine millî ve manevî varlıklarına folklörlerine sahip çıkarlarsa, kısaca Kırım Millî Davası’nın aktif mensubu ya da en azından yürütülen millî faaliyetleri desteklerlerse EMEL’e ulaşmamamız için hiç bir sebep kalmaz.
 
Bu sayıdan itibaren Emel Türk Kültürü Araştırma ve Tanıtma Vakfı tarafından neşredilecek olan  EMEL 39 yıllık yayın hayatı boyunca olduğu gibi yine Kırım Türklerinin Hür Dünya’daki sesi olmayı ve onların millî davalarına en iyi şekilde hizmet etmeyi sürdürecektir.

 
Emel 168 , Eylül – Ekim 1988, sf. 1-2

TAVSİYELER

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİNDE SÜRGÜNÜN 80.YILINDA KIRIM ETKİNLİĞİ

İstanbul Medipol Üniversitesinde Sürgünün 80. Yılında Kırım Etkinliği İstanbul Medipol Üniversitesi Türk Kültür Birliği Topluluğu …