İLÂN

EMEL. *

Alelûmum Türklüğün siyasî ve harsî meselelerine sahifelerini açmış olan “Emel”in bundan böyle bilhassa Kırım İstiklâl Davasının müdafaasıyle, Kırım Türkleri içtimaiyat ve harslarına dair neşriyata ehemmiyet vereceğini kayda lüzum gördük. Azerbaycanlı, Şimalî Kafkasyalı, Türkestanlı, Kazanlı kardeşlerimizin neşretmekte oldukları pek kıymetli mecmualarda ve Paris’te çıkarılmakta olan “Promete” mecmuasında bugüne kadar Kırım davasına dair gösteri­len alâka ve neşriyatı “Emel” pek büyük ve pek samimî minnettarlık his­siyle yad etmeyi vazifesi bilir. Hassaten Kazanlı kardeşlerimizin neşret­mekte oldukları “Millî Yul” mecmuasının son tarihlere kadar İdil-Ural ve Kırım istiklâllerine çalışmak maksadını takip ettiğini ve bu husustaki neşriyatını “Emel” büyük hürmet ve şükranla anacaktır. Zaten ilk nüsha­mızdan itibaren “Emel” de kendinin büyük kardeşleri gibi, her Türk ülke­sinin meşru istiklâl hakkını ve geçirdiği faciaları kudret ve vasatı nispe­tinde neşre ve bu suretle, mehmaemken, millî borcunu ifaya çalışmıştı. Bundan böyle de “Emel” aynı yolda yürüyecektir. Ancak Kırım gençleri de, diğer kardeşlerinin mecmualarının bilhassa kendi meseleleriyle uğ­raşmaları ve kendi siyasî fikirlerine makes olmaları gibi, “Emel”in de kendilerinin resmî mecmuaları olduğunu sarahatle kayıt ve ilâna lüzum gördüler. “Emel” Türklüğün selâmet ve muvaffakiyetine çalışan bütün arka­daşlarına candan muvaffakiyet diler ve cümlesinin bundan böyle de tarihî vazifemizin ifasında müttehit bir cephede safvet ve samimiyetle el ele vererek yürümelerini ve birbirlerini tamamlamalarını temenni eyler. “Emel Mecmuası” 15 Temmuz 1930  – Tarih-i tesisi 1 Kânunu sani 1930 – 1. yıl s. 164
* Yukarıdaki ilk Emel Dergisinden alınma tarihî belge niteliğindeki yazılar bilindiği gibi eski Arap alfabesine dayalı Türk alfabesiyle basılmıştı. Günümüzün Türk yazısına Saim Osman Karahan tarafından çevrildi.

TAVSİYELER

SAMSUN’DA SÜRGÜNÜN 80.YILINDA KIRIM KONFERANSI

Samsun Türk Ocağı “Sürgünün 80 Yılında Kırım” Konferansı düzenliyor Samsun Türk Ocağı’nın Kırım Türklerinin vatanlarından …