Amerikadaki Kırımlıların Yardımı

AMERİKA’DAKİ KIRIMLILARIN YARDIMI

Birkaç yıldan beri New York şehrinde yerleşmiş ve çalışmakta olan Kırım Türklerinin ikiyüz kadar aileden kurulu kolonisinin “Kırım Türkleri Amerikan Birliği” adında bir dernekleri bulunduğunu evvelce yazmıştık. Çalışkan, millî kültürüne bağlı ve geleneklerini yaşatmaya çalışan bu koloni Türklüğe ve Türkiye’ye yürekten bağlıdır. Bunların sevinçlerine ve acılarına candan katılmaktadır. Bundan birkaç yıl evvel, Kıbrıs Türklerine (Karınca kararınca) kabilinden maddî yardımda bulunmuştu. Şimdi de Doğu vilâyetlerimizde, Varto ve Hınıs ilçelerinde meydana gelen ve binlerce aileyi evsiz ve barksız bırakan deprem felâketzedelerine yardım olmak üzere, Kızılay vasıtasıyla, 2250 dolar (22500 T.L.) göndermiştir.

Bunu, Kırım Türkleri Amerikan Birliği’nin yayınladığı aylık (Bülten)’in 39-40. sayısındaki Kızılay Genel Başkanlığının teşekkür mektubundan öğrenmiş bulunuyoruz.

Kırımlı kardeşlerimizin bu candan yardımlarına çok sevindik. Amerika’da birkaç senelik mazisi olan bu kardeşlerimizin ileride daha büyük yardımlarda bulunarak Türklük gayesine hizmet edeceklerinden asla şüphe etmiyoruz. Var olsunlar!

* * *

(Bülten)’in aynı sayısında bildirildiğine göre, genç hemşehrimiz Enver Bozgöz Hukuk Fakültesini bitirerek Amerika’nın Klamath Falss şehrinin savcı yardımcısı tâyin edilmiştir. Genç kardeşimizi bu başarısından ve tâyinden dolayı tebrik ederiz.

Bütün hayatının daima başarılı ve milletine unutulmaz hizmetlerle dolu geçmesini dileriz.

 

EMEL:

Amerika’da ve Avrupa memleketlerinde yaşayan ailelerimizin çocuklarını ve gençlerini mahallî üniversitelerde ve yüksek okullarda okutup yetiştirmeleri, gerek kendileri ve gerek Türklük bakımlarından çok gerekli ve faydalıdır. Bu ailelerin öz millî kültürlerine, dinî ve millî geleneklerine bağlı olmaları gerektiği kadar, Batı kültürünü ve medeniyetini de edinmeleri lâzımdır, İngiliz, Fransız ve Alman dillerini çok iyi bilen, Batı dünyasının zihniyetini ve hayat felsefesini iyi kavrayan Amerika ve Avrupa vatandaşları kardeşlerimizin Türklüğe ve esir Türklerin kurtuluş dâvalarına yapacakları hizmetlerin önemi ve değeri çok büyük olur. Bunun için, yabancı memleketlerde okuyan ve yetişen gençlerimiz millî ideale ne kadar bağlı olarak hazırlanırlarsa, millî idealin gerçekleşmesi o kadar çabuk ve kolay olabilir.

Gerek hür ve gerek esir Türk dünyasının Amerika’da ve Avrupa’da gereği kadar tanınmamaları ve bilinmemeleri buralarda gereği gibi yetişmiş olan kardeşlerimizin bulunmamaları yüzündendir. Bundan ötürü, Batı memleketlerde yerleşmiş olan Türklerin, bir an evvel, mutlaka yüksek bilim ve ticaret seviyesine çıkarak, türlü yayın vasıtalarıyla, millî dâvalarımızı anlatmaları gerektir.

Rusya’da yaşayan elli milyon, Çin’de yaşayan on milyon Türkün durumunu, gayesini, bunların tarihî yurtlarının iktisadî, askerî ve sınaî önemlerini ve zenginliklerini, bunları Rusların ve Çinlilerin nasıl sömürdüklerini ve bunlar sayesinde zengin ve kuvvetli olduklarını anlatacak münevverlere, yazarlara, idealistlere çok ihtiyacımız vardır. Bugün her şeyden evvel akla, mantığa ve kalbe hitap etmek çağında yaşadığımızı asla unutmamalıyız.

Amerika’da yaşayan Amerikan vatandaşı Musevilerin ve Rumların öz millî dâvalarına yaptıkları maddî ve manevî yardımları ve hizmetleri her gün gıpta ile dinlemiyor muyuz? İsrail Devletinin doğmasında en büyük rolü oynamış olanların Batı memleketlerinde yetişmiş ve bilim alanında eserleriyle ün salmış bilginler olduklarını hatırlarsak meselenin önemini daha iyi kavrarız.

Ayni şeyi biz Türkler niçin yapmayalım? İşte, Batı memleketlerinde yaşayan ailelerimiz çocuklarımızı bu maksat ve ideal ile yetiştirmelidirler. Bununla hepimiz övünmeli ve iftihar etmeliyiz.

Bu düşünceler ve duygularlardır ki, hâlen New York’ta ve diğer şehirlerde yerleşmiş bulunan Kırımlı, Türkistanlı, Azerbaycanlı, İdil-Ural’lı ve Kuzey Kafkasyalı kardeşlerimizin bu hayırlı işlere başlamış bulunmalarını büyük sevinç ve ümitle karşılıyoruz ve bunun her gün artan bir hızla devamını temenni ediyoruz.

Bu sebeple, yetişmekte ve yetişecek olan kardeşlerimizin Türklük ve esir Türklerin kurtuluş ideali etrafında toplanarak çalışmalarını ve aynı hedefe elbirliğiyle yürümelerini en büyük arzumuz ve dileğimiz olarak belirtiyoruz.”

Büyük İsmail Gaspıralı’nın:

“Dilde, fikirde, işde birlik!” şiarını asla unutmayalım!.

 

Emel 38, Ocak-Şubat 1967

TAVSİYELER

RUSYA ESARETİNDEN KURTULAN NARİMAN CELAL TÜRKİYE ÜZERİNDEN KIYİV’E ULAŞAN EŞİ VE ÇOCUKLARINA KAVUŞTU.

Rusya Esaretinden Ukrayna-Rusya Arasında Gerçekleşen Esir Takası ile Kurtulan KTMM Başkan Yardımcısı Narıman CELAL’in eşi …