Kayıplarımız : Selim Ortay

Kayıplarımız: 

Merhum Selim Ortay

Çok kıymetli arkadaşımız, vefakâr insan Mehmet Selim Ortay, yıllardan beri ızdırabını çektiği hastalıklardan kurtulamıyarak, damar sertliği ve kalp kifayetsizliğinden 13 / Mayıs / 1967 Cumartesi günü saat 15 de, tedavi gördüğü Gureba hastahanesinde Hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Mehmet Selim Ortay 1908 yılında İstanbul’da doğmuştur. Annesi Kâtibe hanım, babası Veliyullah efendidir. İlk tahsilinden sonra İstanbul Sanat Okulunu bitirmiştir. 1930 yılında Warszawa’ya gitmiş ve burada mühendis mektebine devam etmiştir. 1935 yılında elektrik mühendisi olarak mezun olan Selim Ortay iki yıl daha Warszawa’da kalmış, bu müddet zarfında Kırımın kurtuluş dâvası yolunda yılmadan bir idealist olarak çalışmıştır. 1937 yılında vatanî hizmetini yapmak üzere Türkiye’ye dönmüş, bu hizmetinden sonra mezun olduğu İstanbul Sanat Okulunda elektrik dersi hocalığı yaparak yüzlerce talebe yetiştirmiş ve bilâhare serbest hayata atılmıştır.

Rahmetli Selim Ortay, Warszawa’da gerek tahsil devresinde ve gerekse tahsilinden sonra hayatı boyunca bağlı kaldığı Kırım kurtuluş dâvası için, rahmetli Cafer Seydahmet’in en yakın arkadaşlarından biri olarak emek sarfetmiş, Şarki Avrupa ve Rusya problemleriyle ilgili cemiyetlerde çalışmış, konferanslar vermiş ve bir de «Kırım Kurtuluş Dâvası» adlı Lehçe ve Türkçe broşür neşretmiştir. Bu faaliyetleri yanısıra o tarihlerde Köstence’de çıkmakta olan Emel mecmuasına gerek Kırım ve gerekse Türk dünyası hakkında gönderdiği kıymetli yazı ve haberleriyle destek olmuştur. Romanya ve Polonya’da yaşayan Kırım Türkleri arasında köy köy dolaşarak onları irşad etmek, onların dertleriyle alâkadar olmak suretiyle çok sevdiği halkının arasında geçirdiği günler hayatının en mes’ut günler: sayılır.

Doğruluğu, sabırlılığı, muhatabının derdiyle alâkadar olmayı kendisine vazife sayacak kadar olgun ve merhametli bir insan olan Selim Ortay, bu vasıflariyle herkese kendisini sevdirmiştir.

Merhumun aile efradına ve arkadaşlarına başsağlığı ve sabır, kendisine Ulu Tanrıdan rahmet ve mağfiret dileriz.

Emel Dergisi 40, Mayıs-Haziran-1967. Sayfa 28-29.

TAVSİYELER

SAMSUN’DA SÜRGÜNÜN 80.YILINDA KIRIM KONFERANSI

Samsun Türk Ocağı “Sürgünün 80 Yılında Kırım” Konferansı düzenliyor Samsun Türk Ocağı’nın Kırım Türklerinin vatanlarından …